Årsmelding for Eidsberg Historielag 2014

Eidsberg historielag er et selvstendig lag som er medlem av Østfold Historielag. 
Medlemmene får tilsendt «Nyhetsblad» to ganger i året. Østfold Historielags medlemsblad ble lagt ned på årsmøtet p.g.a. for store portoutgifter og for dårlig tilgang på E-postadresser. Medlemstallet er stabilt. 
Siden forrige årsmøte har disse medlemmene gått bort: Inger Julie Narvestad, Agnes Engen, Berit Brevik, Else Herfurth, Øivind Duserud, Erling Grini, Anne Lise Borgesrud og Åse Marit Ruud. 

Styret har i 2014 bestått av: 

Leder:                   Unni Gangnæs 

Nestleder:             Liv Molstad Johansen 

Kasserer::             Jorun Westerby

Sekretær:              August Kleven

Styremedlemmer:: Halvor J. Kolshus, Linda Engen og Arvid Kolstad
Kommunens rep.:: Morten Stangeland, varamedl. Rolf Dillevik
Nestleder::             Liv Molstad Johansen
Varamedlemmer:   Tormod Næringsrud, Helga Frøyset og Leif Karlstad
Revisorer:              Hans Bjørnstad og Reidar Olsen, varamedl. Johanne Hersleth Holsen

Styret har i perioden hatt 9 styremøter og behandlet 49 saker. 

Varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene. 

Vi kan se tilbake på et år med stor aktivitet, og bra frammøte på våre forskjellige 
arrangement 
Årets begivenhet var avdukingen av statuen av Jacob Nicolai Wilse før borgertoget 17 mai. Etter borgertoget var det jazzkonsert i festsalen på kulturtorget med Jon Schwarts group hvor også Bjørn Sørvang Hansen er medlem. 
17 mai på Folkenborg var også spesiell i år da bekransningen av Haakon Haakonssons bauta ble fortatt av ordførerne i Eidsberg kommunes vennskapskommuner Brønderslev og Nasjø. Årets tur var viet grunnlovsjubileet med lunsj og omvisning i den nyoppussede 
Eidsvollsbygningen og etterfølgende tur med Skibladner. 
Historielaget ved Unni Gangnæs deltok også dette året i komitearbeidet 1814-2014. 
Komitemøter og arrangementet krevde mye arbeid. Komiteen avsluttet 17.11 
Haakon 7 kom til jul og er blitt godt mottatt. 
Økonomien i laget er god. Vi viser for øvrig til regnskapet. 
Dugnadsånden er fortsatt bra, til de faste arrangementene stiller medlemmene velvillig opp. Torsdagsklubben fortsetter sine møter andre torsdag i måneden mellom kl. 10-12. 
Laget har kontordag på museet ver tirsdag kl. 10-12. Vi digitaliserer bilder. Kom med dine gamle bilder. 
Slektsgranskergruppa, Kulturminnekomiteen og på gjengrodde stier og Bygdebokkomiteen har egne årsmeldinger. 

Møter og arrangement vi har deltatt i.

20 mars Årsmøte med 41 medlemmer. Per Hernes fortalte om arbeidet med 
              kulturminneplan i Eidsberg kommune. 
1 april:  Dialogmøte 1. halvår med lag og foreninger i Eidsberg kommune August deltok.

 

24. april Riksantikvar Jørn Holme på Falkenborg. Unni, Liv og Leif deltok

26. april Årsmøte i Østfold Historielag i Moss Utsendinger: Unni, Jorun, Liv, og August

28. april Møte om middelalderprosjekt i Østfold Unni og Liv møtte der. 

8. mai    Utedugnad på museet.

 

17. mai  Bekransning av Haakon Haakonssens bauta ved ordførerne i Brønderslev og Nasjø Sang av                            Eidsberg Bygdekor. Som vanlig godt frammøte. 

23.mai  Bekransning av Wilses gravsted ved noen av styremedlemmene og Bjørn Sørvang Hansen etterfulgt               av kaffe på Kleven.

12. juni  Skoledagen, gammelt gårdsarbeid, aktivitetsdag for bygdas 6 klassinger

13. juni  Spydeberg prestegårds venner hagefest, Unni, Liv og Jorun deltok

15. juni  På gjengrodde stier, rundtur Askim-Trøgstad-Eidsberg 23 deltagere.

19. juni  Torsdagsklubben hadde møte på Kleven

25. juni  Befaring av Eidsberg stasjon vedr. fredning Unni. Liv og Halvor møtte der.

25. juli   Årets tur til Eidsvollsbygningen og tur med Skiblander 52 deltagere.

29. jiuli   Olsok feiring i Eidsberg kirke i samarbeide med menighetsrådet. Etter gudstjenesten

              samling i kirkestua. Hans Rasmus Glomsrud kåserte om Trygve Gulbranssens verdier 

5. aug.   Minnegudstjeneste i Eidsberg kirke. Unni deltok med skriftslesning.

22. aug.  Markering av Edw. Ruuds 50års jubileum Unni, Liv og August

1. sept.  Dialogmøte angående Bygdas dag. August deltok.

3. sept.  På gjengrodde stier, husmannsplasser under Lekum 50-60 deltagere.

7 sept.    Barn og dyr på museet, ca. 600 mennesker. Våre inntekter på salg ca. kr. 5.900.- 9 sept.                                  Torsdagsklubben hos Unni og Leif Karlstad. 
20 sept.  Bygdas dag på Mysen, vi stilte med salg Mysenleksikon, bygdebøker og Haakon 16 okt. Temamøte                med Kjell Olausen om Hera vassdraget samlet ca.50 personer 
10 nov.   Unni deltok på møte med kulturkonsulent Ellen Byng Strøm ang. «Den kulturelle spaserstokk»                         Historielaget deltar med 1 dag i febr. og 1 dag i sept.

26 nov.  Unni og August deltok på 150 års markeringen av Eidsberg fengsel. 
30 nov.  Førjul på museet. Vi deltok som vanlig med kakesalg og salg av kaffe og kaker 
             som innbrakte ca. kr.8.000.-
7 des.   Julemøte i Filadelfiakirken med nærmere 90 deltagere. Foredrag av Bjørn Erik Thon 
             om mor og datter Wilson, Dag Mysen fortalte om hva som hadde forgått i 
             forbindelse med 200 års jubileet i Eidsberg kommune. 


2015 
13 jan.  Unni, Jorun og bygdebokforfatter Rønnaug i møte med Kom. sjef Olavsrud, virksomhetsleder                           Baastad  og kulturkonsulent Byng Strøm angående arbeidet med bygdebøkene. 

25 febr. Den Kulturelle Spaserstokken på Edw Ruud. Leif Karlstad stilte ut og fortalte om gamle                                     bruksgjenstander. Torer Garseg viste gamle bilder fra Eidsberg. Meget godt mottatt av ca. 40                           pasienter. 
25 febr. Den Kulturelle Spaserstokk på Kulturtarvet. Leif Karlstad stilte ut og fortalte om 
             gamle bruksgjenstander. 
10 mars Årsfest i Eidsberg menighet, Unni og Liv deltok 


Årsmelding fra torsdagsklubben.  

Torsdagsklubben har hatt 10 samlinger med varierende frammøte, fra 7-8 til 14-15 stk. En av samllngene var på Kleven, en hos Unni og Leif Karlstad med rekorddeltagelse 29 stk. Samlingen i desember var ved og i Eidsberg kirke med omvisning ved undertegnede og en mini orgelkonsert ved kantor Vidar Hansen , bare synd at vi bare var 1 mulighetene til gjentagelse er tilstede. 
Jeg synes det er vanskelig og fine program til samlingene, men når vi kommer i gang går praten livlig og det er vel liv laga for og fortsette samlingene. 

16.03.2015 

August Kleven 

Årsmelding 2014 fra slektsgranskergruppa. 

Gruppa har i året vært administrert av: 
Øivind Larsen og Kjell J. Frankrig. Det er ingen andre faste medlemmer av gruppa. 
Oppmøtet fra andre er mere sporadisk. Oppmøtet i 2014, foruten Øivind og Kjell har vært som følgende: 
Feb. 4 stk. mars 2 stk. april 1 stk. mai 1 stk. juni 0. aug. 0. sept. 0. okt. 5 stk. nov. 1 stk. des.0. Dette gir en snitt på 2 stk. pr. avholdt møte som er nesten en halvering fra 2013. Januar og juli er det tradisjonelt ikke møter. 
Som det fremgår av oversikten er det ikke avholdt møter i august og september. Dette fordi vi ble utestengt fra museet i denne perioden p.g.a. kunstutstilling på museet. Museets ledelse ville i utgangspunktet inndra Kjell's nøkkel for perioden. Dette reagerte han kraftig på da han forsto at det var kun hans nøkkel som skulle inndras, (det var flere andre nøkler ute) og meddelte vår styreleder at dersom dette ikke ble ordnet i løpet av 2 uker, ville han trekke seg fra alt arbeide med slektsforskning i historielagets regi. Dette ble ordnet på den måten at han fikk nøkkelen tilbake, men måtte signere en erklæring som tilsa at han bare hadde tilgang til museet når en av museets ansatte var tilstede. (Hvorfor skulle da nøkkelen frigis?) Dette innebar at vi ikke hadde tilgang på kveldstid og dermed ikke kunne avholde møte. Om denne utestengelsen hadde noen innflytelse på økt oppmøte i oktober for så bare 1 for resten av året har vi ingen formening om. Det er jo derimot nærliggende og tro, at når noe som har vært en tradisjon i flere tiår, plutselig ikke er der lenger, at folk blir borte. 
Vi har også en annen tanke om det lavere oppmøtet i 2014. DIS-Østfold har startet opp egen avdeling her på Mysen, DIS-Mysen. Kjell har vært på en to tre av disse møtene. Her møter vi personer som tidligere har vært hos oss. Her avholdes det elles fordypninger i slektsgranskerproblemer og lite hjelp til enkeltpersoner slik vi driver med.

For Kjell sin del skal det innrømmes at lysten til slektsarbeid har vært på lavnivå etter denne utestengelsesepisoden. Det har derfor fra hans side ikke vært arbeidet med transkriberingen av folketellingen av 1891. I første halvår ble det arbeidet med denne saken og vil bli tatt opp igjen nå utover på nyåret. Det vi kan si nå er at de personene som meldte seg til korrekturlesing av transkriberingen, kan tre frem. Det er så langt transkribert såpass mye at korrekturlesingen kan starte.
Øivind har transkribert Kommunikantprotokollene (oversikt over de som gikk til alters) for Eidsberg for perioden 1800 til 1858. Det er anslagsvis 200000 personer som er registrert. (Digitalarkivets tall). Materialet er oversendt Riksarkivet som igjen har lagt det ut på nettet via Digitalarkivet. D.v.s. at personene er søkbare.Utover de faste møtene får vi henvendelser fra landet for øvrig om hjelp til å finne sine aner i Eidsberg. Som i fjor har henvendelsene vært noe mindre enn tidligere. Vi har gjennom året ytet noe bistand til gårdshistorieforfatter Rønnaug Wergeland Krog. 
Hva året 2015 vil gi oss er vi noe spent på. Vil nedgangen i deltagere på våre samlinger fortsette. Dette er et spenningsmoment for oss. Dersom det blir så, har vi noen tanker om hvordan vi videre kan hjelpe slektsgranskere med sine problemer. 
Vi har allerede i starten på dette året fått et par henvendelser utenfra på hjelp etter søken. Det vi kan si er en trend er at forespørslene blir mer og mer kompliserte. Folk er blitt mere flinke til selv å lete på nettet. Det er færre som trenger starthjelp. 
Vi takker historielaget for hjelp med lokaler, internett og datautstyr og materiell. 


Mysen 25.2.2015. 
.

Årsberetning for Kulturminnekomiteen og på Gjengrodde stier 2014

Komiteen har bestått av: 
Kjell Frankrig, Øivind Larsen, Kjell Ulfsby, Roy Vollebekk, Jan Johansen og Nils-Johan Undrum. 
Vi ble litt forsinket i år da vi mistet snekkeren som til da hadde laget navneskiltene til oss, men det ordnet seg på aller beste måte da Roy Vollebekk påtok seg den jobben. Arbeidet som Øivind Larsen hatt med å legge arbeidet vårt ut på nettet har i lang tid vært anstrengt og frustrert, da det programmet vi har brukt har vært ustabilt, men et nytt opplegg har nå gjort det mye lettere og raskere. I tillegg kan vi nå gjøre det samme arbeidet på maskinen hjemme hos Øivind. 
Året som er passert har vært aktivt og mange kulturminner (ca. 80) er registrert. I midten av juni var vi ute for første gang, og registrerte noen plasser under Søndre Mysen og omegn. Deretter var vi i på Karlstad i Trømborg, og siden har vi holdt til i nedre Eidsberg hvor de! er mange store gårder med mange husmannsplasser. Først var vi på Tutturen, Bøli og Pytt, deretter i Biltveten-kroken, Salmonrud, Foss, Huseby, og Lysaker. Vil spesielt nevne Tor Karlstad, Morten Tutturen, Øivind Gryteland, Thor Biltvet, Arne Degnes, Vidar Mysen, Jens Grundt, og Hans Jørgen Milli, med flere. Det som er felles for dem er at de sitter inne med mange nyttige opplysninger, og er svært hjelpsomme med å være med ut for å vise oss hvor plassene har vært. Jeg blir stadig imponert over interessen de viser med å traske over eiendommene fra nord til sør, og med firehjuling langt opp i skogene. 
Inntil nå har vi delvis fått svært mye hjelp av pensjonerte gårdbrukere, men heretter må vi mer gå etter kart, og da vil det ta mye mere tid, for vi vet at det er veldig mange kulturminner igjen. 
Den andre delen av jobben min er all denne interessante lektyren om disse fantastiske menneskene som det er min lodd å skrive om, om deres liv og arbeid for å overleve, og følge dem fra plass til plass ofte bare i nærmiljøet. 
På gjengrodde stier var vi i 2014 på Lekum og besøkte husmannsplasser, dammer, stuer og hørte mange historier om hvordan det var i gamle dager. Etter turen ble vi bedt med opp i salen og fikk høre litt om den gamle historien på Lekum. Deretter ble dørene i første etasje slått opp og det ble servert kaffe og kaker nede i hallen. 
Etter turen fikk vi spørsmålet om blir det flere turer i år? Kanskje det er noe å tenke på om skal ha to turer i året. Planen er i første omgang 2015 å gjenta den tidligere turen Øst i kroken i bla. Wilson damenes fotspor. 

Slitu, den 3.3. 2015. 

For komiteen, 

Nils-Johan Undrum. 


ÅRSBERETNING 2014 - BYGDEBOK-KOMITEEN

 
Bygdebok-komiteen har etter Årsmøtet i Eidsberg Historielag hatt denne sammensetning: 
Unni Gangnæs, formann Eidsberg Historielag 
Eva Svendstad, Eidsberg kommunes representant 
Jorun Westerby, historielagets kasserer 
Liv Malstad Johansen 
Leif Karlstad 
Anne Sofie Øiestad 
Hans Bjørnstad 
Konstituerende møte for tidsrommet 2014-2015 ble avholdt den 28.mai 2014 hvor Unni Gangnæs ble valgt som leder. 
Bygdebokforfatter Rønnaug Wergeland Krag tiltrer komiteens møter. 
Komiteen har hatt kvartalsvise møter. Kontrakt med bygdebokforfatteren er oppdatert og fornyet fram til 31.12.2018. 
Eidsberg kommunes administrasjon har på forespørsel fra leder bekreftet at lønnsmidler med kr.200 000,- ligger inne i langtidsbudsjettet for perioden 2015- 31.12.2018. 
Eidsberg sparebank har etter komiteens søknad bevilget kr. 33 000,- til lønnsmiddelstøtte for året 2014. 
Forfatteren er engasjert i 50 % stilling i perioden. Ved sykdom må legeattest forevises og innberettes Eidsberg kommune. 
Komiteen og bygdebokforfatteren utarbeidet i mai en tidsplan for bind 7 av Gårdshistorien, Trømborg krets. Trømborg krets består av i alt 46 matrikkelgårder. Bind 7 vil maksimalt ta for seg 16-19 av disse. Boken skal senest utkomme desember 2015. 
Komiteen vil i samarbeid med forfatter legge en framdriftsplan for bind 8. 

Hans Bjørnstad og Leif Karlstad har gjennom året bistått forfatter med innhenting av nødvendig kildemateriale på Riksarkivet med tanke på folketellingen fra 1845. Det ble mange reiser tur-retur Mysen/Oslo. Øivind Larsen og Kjell Frankrig bistår også forfatteren på forespørsel. 
Tilbud på trykking av bind 7 er innhentet og kontrakt inngått med Nr. 1 Trykk Grefslie på Mysen. Antall eksemplarer: 500 stk. Pris kr. 143 000,-. 
Det ble avtalt et infomøte med kulturetaten i Eidsberg kommune medio desember, men møtet ble utsatt til januar 2015. 


Mysen 8.jauar 2015 

Unni Gangnæs / leder 

  

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!