Årsberetning for Eidsberg Historielag 2015.

Eidsberg Historielag er et selvstendig lag som er medlem av Østfold Historielag..

Medlemmene får tilsendt «Nyhetsblad» to ganger i året.

Medlemstallet er stabilt.

Siden forrige årsmøte er disse medlemmene gått bort: Erik Gangnæs, Anne Johanne Dahl og Torer Andreas Garseg.

Styret har i 2015 bestått av:

Leder: Unni Gangnæs

Nestleder: Liv Molstad Johansen

Sekretær: August Kleven


Styremedlemmer: Halvor J. Kolshus, Linda Engen, Arvid Kolstad og Leif Karlstad.

Kommunens rep: Morten Stangeland, varamedl: Rolf Dillevik

Nestleder: Liv Molstad Johansen

Varamedlemmer: Thormod Næringsrud, Helga Frøyset og Jostein Flåøien.

Revisorer: Hans Bjørnstad og Reidar Olsen

varamedlem: Johanne Herslet Holsen

Fra ny kommunestyreperiode har kommunen ikke oppnevnt medlemmer til historielagets styre, bygdebokkomiteen og Stiftelsen Folkenborg museum.

Styret har i perioden hatt 9 styremøter og behandlet 53 saker.

Varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene

Vi kan se tilbake på et år med bra aktivitet , og bra frammøte på våre forskjellige arrangement.

Kjell Undrums skrift «Langs slorene» var ferdig til «Bygdas dag» og har solgt godt.

Gledelig var det at vi endelig i høst kunne lansere bind VII av gårdshistorien som omhandler 16 gårdsnummer i Trømborg.

Haakon 8 kom til jul og ble som vanlig godt mottatt.

Årets tur var i år til Risengrotta, 

Økonomien i laget er god, vi viser for øvrig til regnskapet.

Dugnadsånden er fortsatt god ,men vi trenger rekruttering, 

Torsdagsklubben fortsetter sine møter andre torsdag i måneden mellom kl.10-12,

Laget har kontordag på museet hver tirsdag kl.10-12. Vi digitaliserer bilder. Kom med dine gamle bilder.

Slektsgranskergruppa, Kulturminnekomiteen og På gjengrodde stier og Bygdebokkomiteen har egne årsmeldinger. .

Møter og arrangement vi har deltatt i.

19 mars    Årsmøte med 26 medlemmer. Trond Degnes kåserte om sangeren og

                 gründeren John Herland

23 april     Temamøte med prost Elisabet Yrwing Guthus om Alf Prøysen ,ca. 40 personer.

25 april     Årsmøte i Østfold Historielag i Rakkestad ,utsendinger: Unni, Leif, Halvor Johan og

                 August

7 mai        Utedugnad på museet

13 mai      Tur til Risengrotta 50 personer.

17 mai      Bekransning av Haakon Haakonssons bauta ved ordfører Unaas, Sang av Eidsberg 

                 Bygdekor, mindre besøkt enn tidligere ca. 50-60 stk

30 mai      Bygdedag Salget vårt innbrakte ca. kr. 3.000.-

11 juni      Skoledagen, gammelt gårdsarbeid, atkivitetsdag for bygdas 6 klassinger.

18 juni     På gjengrodde stier øst i kroken med bra deltagelse.

29 juli      Olsokfeiring i Eidsberg kirke i samarbeide med menighetsrådet. Etter gudstjenesten

                samling i kirkestua. Kåseri av Jan Erik Thoresen om grenselosvirksomheten 1940-

                1945. Meget godt besøkt med ca. 80 personer

20 aug.    Styret i dialogmøte med ordfører Unaas

27 aug.    Dialogmøte angående bygdas dag, Unni deltok

6 sept.     Barn og dyr på museet , ca. 700 mennesker, vårt salg kr. 5695.- utsolgt før kl.15.00

10 sept.   Torsdagsklubben samling i gårdsmuseet på Mustorp.

19 sept.   Bygdas dag, Vi stilte med salg av Mysenleksikon, bygdebøker, Haakon og bra salg av

                «Langs slorene»

27 sept.   På gjengrodde stier sammen med Askim Turlag.

9 okt.       Unni og Rolf deltok på Mysen by konferanse 2015-2016.

10 okt.      Unni og Liv deltok på møte i Østfold Historielag om Kulturvernforbundet.

22 okt.     Temamøte i samarbeid med Eidsberg bibliotek og historielaget. Emne « Den Norske

                Is eksporten – en viktig del av norsk historie». Foredrag ved Carsten M. Syvertsen

                Høgskolen i Østfold. Ca . 30 deltagere.

5 nov.       Tillitsmannsmøte i Østfold Historielag i Askim, Leif og Thormod deltok.

19 nov.     Dialogmøte med Eidsberg Kommune, Unni deltok.

23 nov.     Lansering av gårdshistorie bind VII- Trømborg på Eidsberg bibliotek ca. 25 personer. 29 nov. « Før                  jul» på museet. Vi hadde som vanlig kakesalg som innbrKTE KR. 3.393.-

 Mye folk

6 des.      Julemøte på Kirkeby grendehus, 72 til bords .Foredrag av Tom Brenne « Norske

                Julehefter». Markering av at Eidsberg Historielag er 95 år.

                Underholdning av Fundingsrud og Sydengen. Meget vellykket.

2016

14 jan.     Torsdagsklubben hos Unni og Leif Karlstad

16 febr.    Ordførerkolegiet i Indre Østfold invitert historielagene i Indre Ø til møte i Askim for

                å komme med forslag på navn på ny storkommune. Unni og Halvor Johan møtte.

4 mars     Nytt møte i Askim om samme sak. Unni og Halvor Johan møtte.

16 mars   Lansering av kulturminnebrosjyre og nettside i Eidsberg kommune i biblioteket

                Fra historielaget møtte: Kjell Undrum, Nils Johan Undrum, Øivind Larsen, Halvor

                Johan Kolshus og August Kleven.

17 mars   Møte i Askim om navn på ny storkommune. Halvor Johan og August møtte.

Årsmelding fra torsdagsklubben
Torsdagsklubben har hatt 11 samlinger med varierende frammøte, fra 7-8 til 14-15 stk.

En av samlingene var på gårdsmuseet på Mustorp, en hos Unni og Leif Karlstad, en hos Historika i Rakkestad, to i Eidsberg Kirke og en utedugnad på museet.

Programmet varierer, det går mest i mimring om gamle dager. Når vi kommer i gang går praten livlig og det er vel liv laga for og fortsette samlingene. Tar gjerne imot forslag på program.

28.03.15

August KlevenÅrsmelding 2015 fra slektsgranskergruppa.

 Gruppa har i året vært administrert av Øivind Larsen og Kjell J. Frankrig. Det er ingen andre faste medlemmer av gruppa. 
Oppmøtet fra andre er mere sporadisk.. Oppmøtet i 2015, foruten Øivind og Kjell har vært som følgende: 
Feb. 2 stk. mars O stk. april O stk. mai 3 stk. juni 1 stk. aug. 1 stk. sept. 1 stk. okt. 0 stk. Dette gir en snitt på l.stk. pr. avholdt møte. (Januar og juli er det tradisjonelt ikke møter). Denne synkende tendensen har holdt seg gjennom de siste årene. Etter oktobermøtet bestemt vi oss for å avvikle ordningen med faste møter. Interessen er for liten. All den tid folk har tilbud på Historielagets hjemmesider til å kontakte oss for hjelp, kan vi avtale treff med dem når og hvor som helst. I oktober ble styret orientert om vår beslutning om avviklingen. 
Vi har gjennom året hatt ca. 20 henvendelser fra personer utover landet Oil') hjelp til å løse slektsproblemer. En tendens vi registrerer er at noen av forespørslene er «tyngere» enn hva vi har sett tidligere. Det kan gå på spørsmål om navnebytte, om vi kjenner noe til historien bak personer og etterlysning av personer fra 1600 og 1700 tallet. Vi har allerede så langt i 2016 hatt 7 henvendelser om hjelp til å finne aner i Eidsberg. 
Vi har også i året ytet bistand til gårdshistorieforfatter ved at Øivind bidro med korrekturlesing av bind 7. 
Folketellingen for 1891 for Eidsberg ble tidlig på året ferdig transkribert. Aud Berge foretok noe korrekturlesing, en takk til henne. En stor takk til Marit og Halvor Kolshus for korrekturlesing av det meste av transkriberingen. 26. oktober ble databasen sendt Digitalarkivet og 4. november ble den lagt ut på nettet. Nå er folketellingen for 1891 for Eidsberg søkbar på nettet. Vi har testet den og resultatet er meget bra. Dette var en stor jobb for oss og vi er godt fornøyd med resultatet. Øivind har fortsatt sitt arbeide med å transkribere kommunikantprotokollene for Eidsberg. Dette er et meget viktig hjelpemiddel for slektsforskere, da de her kan finne ut hvor folk bodde til forskjellige tider. Spesielt husmannsfolk flyttet mye rundt i kommunen. Han er nå kommet til årene 1853-1874 for Herland sogn. Her står korrekturlesingen igjen. 

Vi takker styret for samarbeidet i året som er gått. 
Mysen 4.02.2016 


Årsberetning for Kulturminnekomiteen og på Gjengrodde stier 2015

 Komiteen har bestått av: 
Kjell Frankrig, Øivind Larsen, Kjell Ulfsby, Roy Vollebekk, Jan Johansen og Nils-Johan Undrum. 


Vi har nok nå kommet i den situasjonen at vi ikke kan forvente å få så mye hjelp fra personersom vet om det er noen kulturminner igjen som ikke er registrert. Det betyr at vi heretter må finne dem med hjelp av kart. De kartene vi har er naturligvis gamle og ikke alltid like nøyaktige, da tenker vi spesielt på, veier og andre ting. Da må vi mere se etter hvor det hadde vært naturlig å bygge ei stue eller en husmannsplass, finner vi noe som kan ha vært en brønn eller kjellerhull, er vi heldige. Et eksempel var Sagstuen under Hedemarken, vi viste det hadde stått ei stue der men med å nærmest gå manngard kunne vi ikke finne noe. 
Noen av medlemmene i gruppa fikk være med på å fotografere de gjenstandene som Erling Mustorp, og generasjonene før han hadde tatt vare på. Det var helst Øivind Larsen som hadde det meste av jobben med åta bildene og ikke minst med redigering og det viktige samarbeidet med Mustorp om hva gjenstandene hette og hva de ble brukt til, som er skrevet under bildene. Dette med tanke på at de neste generasjoner kan få vite hva dette er for noe.. 
På qienqrodde stier gikk i år «øst i kroken.» Etter den oppmerksomheten som Wilson-damene og Thea Foss hadde fått gikk vi den samme turen som ble foretatt for noen år siden. Mange hadde møtt fram om enn i noe utrygt vær. Gledelig var det også at sentrale personer som hadde engasjert seg både med boka og historiene rundt med Anna og Olga Wilson, samt informasjon om livet og teaterforestillingen om Thea Foss var tilstede. 
Det som skuffer oss svært er at ingen ting av det vi har arbeidet med i år har vi fått lagt ut på nettet pga. en sentral feil med det programmet som vi bruker. Vi har forsøkt å få det til men det har ikke lykkes oss. Frustrasjonen i gruppa er stor, både for meg og det arbeidet som er utført og ikke mist Øivind Larsen som har ansvaret med å legge det som er samlet ut på nettet. Motivasjonen til å fortsette blir da dessverre dalende. 


Vi går rundt i skogen og ser etter minner 
da rasker vi på før de alle forsvinner, 
igjen er det mange, våre dager blir lange 

ryggene verker vi stønner og svimer, 
men blir glade som barn når en 
grunnmur vi finner. 


Slitu, 17.2.2016. 
For kulturminnekomiteen Nils-Johan Undrum 

 Årsmelding fra Redaksjonskomiteen for Haakon, Nr. 1 - 2015 - Årgang 8 

Redaksjonskomiteen for det lokalhistoriske tidsskriftet Haakon er oppnevnt av Eidsberg Historielag. I 2015 har den bestått av Jorun Garseg, Jorun Westerby, Eldbjørg Skaug, Inger Elise Solheim, Karl Ole Engen, Dag Mysen og Halvor Johan Kolshus. 
Årets hefte av Haakon kom ut til jul, og ble godt mottatt. Det selges på Libris bokhandel og Eidsberg Bibliotek, begge på Mysen. Heftet kan jo sies å være vår virkelige årsmelding. 
Jorun Garseg har ledet redaksjonsmøtene. Jorun Westerby har ferdigstilt manuskriptene. Det har vært mange møter og mye arbeid, men også mye moro. En spesiell takk til Juul Åge Krosby for tålmodighet og faglig dyktighet i forbindelse med trykkingen. 


På vegne av redaksjonen 
Halvor Johan Kolshus 

Virksomheten i Billedregistringsgruppa 

Gruppa som registrerer bilder har i det siste bestått av Jorun Westerby, Arvid Kolstad, John Sævik, Tove Krokeide og Thormod Næringsrud. Gruppa har tar imot gamle bilder fra Eidsberg for scanning, skrivelse, digital registrering og arkivering. Vårt digitale arkivet består nå av ca. 1400 gamle bilder, som vil være bevart for ettertiden. Bildene legges inn med tekst som beskriver personer eller steder. Denne teksten kan siden benyttes til å søke på for å finne igjen bildene. 
Vi h􀀂r i år i tillegg mottatt ca. 1500 fotografier av gjenstander og beskrivelser fra Erling Mustorps samlinger. Fotograferingen og registeringen er her fortatt av Øivind Larsen 
Thormod Næringsrud. 


ÅRSBERETNING 2015 -BYGDEBOKKOMITEEN 

Bygdebok-komiteen har i Eidsberg Historielag har hatt denne sammensetning: 

Unni Gangnæs 
Eva Svendstad, Eidsberg kommunes representant 
Jorun Westerby 
Liv Molstad Johansen 
Leif Karlstad 
Anne Sofie Øiestad 
Hans Bjørnstad 
Første møte ble avholdt 21.januar 2015. Bygdebokforfatter Ragnhild Wergeland Krog tiltrer komiteen. Komiteen har hatt kvartalsvise møter. 
Eidsberg sparebank har etter komiteens søknad bevilget kr. 33 000,- til lønnsmiddelstøtte for året 2015. 
Forfatteren er engasjert i 50 % stilling fram til 31.12.2018. Eidsberg kommunes bidrag er årlig på kr.200 000,-
Ved sykdom må legeattest forevises og innberettes Eidsberg kommune. 
Komiteen og bygdebokforfatteren utarbeidet i mai en tidsplan for bind VII av gårdshistorien, Trømborg krets. Bind VII omhandler gnr.133 Hake - Rånås t.o.m. gnr. 148 Sviu.
Komiteen vil i samarbeid med forfatter søke å legge en framdriftsplan for bind VIII.
Øivind Larsen har bistått forfatteren med å lese korrektur. Jul Aage Krosby har vært en solid støttespiller. 
Boken utkom i november 2015 i et antall på 500 stk. Trykkekostnad kr. 160 000,- som ble dekket helt ut av bygdebokfondet. 

Eidsberg kommune har for inneværende valgperiode ikke oppnevnt medlem til bygdebok-komiteen.

 
Mysen 21 januar 2016 
Unni Gangnæs 

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!