Årsmelding for Eidsberg Historielag 2016.

Eidsberg Historielag er et selvstendig lag som er medlem av Østfold Historielag. Medlemmene får tilsendt « Nyhetsbrev» to ganger i året 
Medlemstallet er stabilt med 217 betalende i 2016. 
Siden forrige årsmøte er disse medlemmene gått bort: Hans Kristian Dillevig, Henning Beck liv Brynulvsrud, lngegerd Blomberg, Torbjørg Ruud, Karl Ole Engen og John Reidar Trollerud. 


Styret har i 2016 bestått av: 

Leder :                Halvor Johan Kolshus 

Nestleder:           Liv Molstad Johansen

Kasserer:          Reidar Olsen 

Sekretær            August Kleven 
Styremedlemmer: Leif Karlstad ,Thormod Næringsrud (har siden juni vært syk) og Helga Frøyset 
Varamedlemmer:  Nils Johan Undrum, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien

Revisorer:           Hans Bjørnstad og Johanne Herslet Holsen varamed I: Bjørg Ruud. 

Valgkomite:        Aud Larsen Berge, Odd Ivar Dybvik og Signe Grønvik. 

Styret har i perioden hatt 10 styremøter og behandlet 71 saker. 
Varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene 
Vi han se tilbake på et år med bra aktivitet, og bra frammøte på våre forskjellige arrangement. 
Vi har stilt vakter ved museets forskjellige arrangementer og «skoledagen» 
Haakon 9 kom til jul og ble som vanlig godt mottatt, samtidig kom også «Mysens historie 1901-1907 forfattet av en ung lærer ved Mysen folkeskole først på 1900-tallet. 
Årets tur måtte avlyses p.g.a for sen påmelding til arrangøren noe vi beklager. 
Det er kjøpt nettbrett til Kulturminnekommiteen. 
Til Billedregisteringsgruppa er det kjøpt skanner til lydbilder og PC med skjerm. Økonomien i laget er god, vi viser for øvrig til regnskapet. 
Dugnadsånden er fortsatt god, men vi trenger rekrutering  
Torsdagsklubben fortsetter sine møter andre torsdag i måneden mellom kl. 10-12. 
Laget har kontordag på museet hver tirsdag kl. 10-12. Vi digitaliserer bilder. Kom med dine gamle bilder . 
Slektsgranskergruppa, Kulturminnekomiteen og På gjengrodde stier , Bygdebokkomiteen , Biledregisteringsgruppa , Redaksjonskomiteen for Haakon og Torsdagsklubben har egne beretninger. 


Møter og arrangement vi har deltatt i
31 mars    Årsmøte med 31 medlemmer. Johs Ramberg kåserte over emne « Fra frieri til 
                 brøllåp før i tia» 
27 april     Utedugnad på museet 7 stk. deltok 
28 april     Temamøte med Anne Sophie Hygen. «Middelalderen i Østfold -kirkesteder 
                 pilegrimsleder» ca.30 deltok 
30april      Årsmøte i Østfold Historielag i Tune. Utsendinger : Halvor Johan, liv, Reidar og August

17 mai       Bekransning av Haakon Haakonssons bauta ved ordfører Unaas. Sang av Eidsberg 
                  bygdekor. Ca. 100 deltagere. 
9 juni         Skoledagen, gammelt gårdsarbeid ,aktivitetsdag for bygdas 6 klassinger. 
15 juni       På gjengrodde stier ved Eidsberg stasjon, Tutturen og Pyth ca . 30 deltagere. 
19 juni      «Momarkedsutstillingen på Falkenborg». Vi hadde salget. 
23-24 juli   Kaffe og vaffelsalg under Temadager på Falkenborg.
29 juli        Olsok feiring i Eidsberg Kirke i samarbeide med menighetsrådet. Etter gudstjenesten samling i                          kirkestua Kåseri av Thorbjørn Greipsland «Kongstro» ca. 60 deltagere.

30-31 juli    Kaffe og vaffelsalg under Temadager på Falkenborg.

6-7 aug.     Kaffe og vaffelsalg under Temadager på Folkeborg.
13-14 aug. Kaffe og vaffelsalg under Temadager på Falkenborg.
4 sept.        Barn og dyr på museet , meget godt besøkt vårt salg kr. 9.127.-
10 sept.      Bygdas dag. Vi stilte med salg av våre bøker og hefter, lite salg. 
22 sept.      Tillitsmannsmøte i Østfold Historielag i Rakkestad , Reidar og Nils Johan deltok. 
13 okt.        Temamøte « Våre kjære kulturminner» ved Nils Johan ca. 40 personer. 
15 okt.        Historisk seminar i Halden « Den store Nordiske krig» Nils Johan deltok 
16-23 okt.   Bibelen fra perm til perm. Annvor og Historielaget hadde ansvar for
                    bibelutstillingen på Biblioteket 
27 nov.        Førjul på museet, godt besøkt, vårt salg av kaker i boks og kaker og kaffe ca. kr.8000.-
4 desbr.       Julemøte i Foreningenes hus på Slitu med 59 deltagere. 


ÅRSMELDING 2016 FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR HAAKON. 

Redaksjonskomiteen for «Haakon» har bestått av Eldbjørg Skaug, Halvor Johan Kolshus Inger Elise Solheim, Karl Ole Engen, Dag Mysen og Eva Tveter. Jorun Garseg var med til hun ble satt på sidelinjen av en ulykke. Halvor Kolshus fungerte som komiteens leder til han ble valgt som ny leder i historielaget etter Unni Gangnæs. Da overtok Dag Mysen ledervervet i vår arbeidsgruppe. 
Komiteen har hatt 7 arbeidsmøter i løpet av året. Vi har produsert «Haakon» nr. 9, og gitt ut lærer Vatne's «Mysens historie 1901-1907» som særtrykk. Eva Tveter har gjort en stor 

innsats med særtrykket. 

Nå er vi i ferd med å forberede «Haakon nr. 10 , og et særtrykk av Møbelbyen Mysen. 
En stor takk til Jul Aage Krosby for tålmodig og innsiktsfull hjelp med å få produsert trykkene, og for adgang til det unike billedstoffet han har bygd opp. 


Mysen 21.03.17 
Dag Mysen. 


Årsberetning fra bilderegistreringsgruppa 

Eidsberg Historielag 2016. 

Bilderegistreringsgruppa har i året 2016 vært som tidligere år å finne på kontret på Folkenbprg Museum tirsdager fra kl. 10.00 til kl. 12.00 utenom feriene som stort sett følger skoleferietiden. 
Gruppa har i året bestått av John Sævik, Arvid Kolstad, Tove Krokeide, Jorun Westerby og Finn Pedersen. Vi savner Thormod Næringsrud som dessverre ble syk på vårparten. John Sævik ytret ønske om å avslutte sitt virke utpå høsten. I den sammenheng ble det på årsmøtet oppfordret de tilstedeværende om en avløser. Finn Pedersen sa seg villig til å overta. Vi fikk dessverre problemer med for gammelt utstyr som ikke fungerte bra lenger. Finn har en god nabo som har hjulpet oss. 
Historielaget har et lager av bilder fra Smaalenenes Avis som vi jobber med hvis vi ikke får henvendelser fra publikum. 
Vi er også behjelpelig med å prøve å innhente og scanne bilder til gårdshistorien for Rønnaug Wergeland Krag. Noe som jo også bidrar til bilder i vårt digitale arkiv. 
For øvrig skulle vi gjerne se at flere vil være interessert i å bidra med bilder til arkivet. Vi oppfordrer alle til å reklamere for oss, eller titte i sine egne album o. I. Alt blir historie en gang. 


Jorun Westerby 


Årsberetning fra Torsdagsklubben. 

Torsdagsklubben har hatt 9 samlinger og en utedugnad på museet. Frammøtet er varierende mellom 10 og 17 stk. På samlingen 13 oktober hadde vi en enkel markering for at klubben den 19 oktober var 10 år. 
Programmet varierer, der går mest i mimring om gamle dager. På de 2 

møtene før jul fortalte Tollof Dahl om juleforberedelsene på Dahl i gamle dager, meget interessant .Halvor Johan har fortalt fra sitt innholdsrike liv. Vi har også hatt besøk av Jon Anders Herrebrøden. Vi håper at det fortsatt er interesse for fortsette. Dette er ikke en klubb for bare mannfolk så vi ønsker å se noen flere damer (nå er det stort sett 2 stk.) 

Tar gjerne imot forslag på program. 
August Kleven

 


Årsberetning fra «Kulturminne komiteen» og på <<Gjengrodde stier» 2016 

Komiteen har bestått av: 
Kjell Fremkrig, Øivind Larsen, Kjell Ulfsby, Roy Vollebekk, Jan Johansen og Nils􀀁Johan Undrum. 
Vi arbeider fortsatt med å registrere det vi kaller «Faste kulturminnern. Det er 
boplasser, hus og bygninger samt arbeids og verkstedsplasser, eller spor etter slike, spor etter åkerbruk1 veifar m.m. 
Det er fortsatt noen som vi mer eller mindre tilfeldig treffer som kan hjelpe oss med å fortelle hvor det finnes kulturminner av forskjellig art.

En av de opplevde vi da vi var oppe i Kvilleråsen for å registrere en husmannsplass der i nøst. Siden vi også skal registrere <<Veifar>>, så har vi sett etter en gammel vei som vi vet gikk fra Havnås til Hærland kirke, den såkalte «Kirkeveien». Vi spurte en eldre mann som var kjent i området om han visste noe om den veien? Da han svarte: Du står jo på den nå da. 
IV!ed de 27 kulturminnene som vi har registrert i år har vi rundet vel 500 kulturminner 
til sammen siden dette arbeidet ble startet. 
I år har hoved parten av kulturminnene blitt registrert på Rustad, med det industrieventyret som var der i sin tid, og på «Stranda» stort sett langs veien fra Susebakke til Trømborg kirke.

I år fikk registreringsgruppa en iPod som vi har lasta ned gamle kart på som gjør det mye lettere når vi skal ut å lete i terrenget. 
Kulturminnekomiteen fikk i høst ansvaret med å fortelle litt om vårt arbeide på Historielagets temamøte, Vi kalte det «Våre kjære lokale kulturminner», 
Den tradisjonsrike turen «På gjengrodde stier» gikk i 2016 fra Eidsberg stasjon, hvor vi først så kanskje den siste binderekka for hester i bygda, Deretter så vi på den nyrestaurerte stasjonsbygningen og deretter på den fine helleristningen i dette området. Videre kjørte vi til Tutturen hvor vi besøkte flere husmannsplasser og hørte litt om hva som har skjedd der. Så endte turen på Pyth der eieren Øivind Gryteland fortalte om den gamle gården mens vi andre inntok nista.

 
For kulturminne komiteen 

Nils-Johan Undrum. 


Årsberetning 2016 - Bygdebok-komiteen 

Bygdebok-komiteen for Eidsberg har i 2016 hatt denne sammensetning: 
Unni Gangnæs, leder 
Liv Malstad Johansen 
Jorun Westerby 
Leif Karlstad 
Hans Bjørnstad 
Anne Sofie Øiestad 
Rønnaug Wergeland Krag, bygdebokforfatter 
Bygdebokarbeidet har i alle år vært et samarbeidsprosjekt mellom Eidsberg kommune, Eidsberg historielag og Eidsberg sparebank. Kommunen og banken har underveis valgt å trekke sine representanter i komiteen, men bidrar årlig likevel økonomisk. 
Komiteen har kvartalsvise møter på Falkenborg museum hvor bygdebokforfatter 
avgir rapporter om arbeidets gang og orienterer komiteen om framdrift og utfordringer-som må løses. 
Eidsberg sparebank har for året 2016 bevilget kr 33 000,- til bygdebokarbeidet. 
I 2016 har Eidsberg kommunes kostnader til bygdebokforfatter beløpt seg til kr 288 288,­hvorav Eidsberg historielag har refundert kommunen kr. 38 288,-
Løpende kostnader utover dette dekkes av bokfondet som forvaltes av Eidsberg historielag ved kasserer. 
Forfatteren er engasjert i 50 % stilling med kontrakt fram til 31.12.2018. 
Bind VII for Trømborg som omhandlet 16 matrikkelgårder ble utgitt på slutten av 2015 og omhandlet g.nr 133 Hake - Rånås til og med g.nr 148 Sviu. 30 matrikkelgårder gjenstår. 
Forfatteren har i 2016 bl. a. arbeidet med gårdene Nordre Rud, g.nr 150 og Skollerud 
g.nr 151. Rud-gårdene, da spesielt Nordre-Rud har vært særdeles utfordrende og arbeidskrevende, med sine sagbruk, møller, setre og plasser med skiftende navn og mange bruksnumre. Nordre Rud har hele f.eks 36 bruksnumre.
Også i 2016 har Rønnaug Wergeland Krag hatt mye hjelp av Øivind Larsen. Hans Bjørnstad og Leif Karlstad har vært på Riksarkivet og sjekket folketellinga fra 1835 for å avklare uklarheter i tallene gjeldende matrikkelnumre for Søndre Rud og Nordre Rud.

Bildematerialet til bøkene ivaretas i stor grad av historielagets bilderegistreringsgruppe under ledelse av Jorun Westerby. Det viser seg vanskelig å få respons fra tilskrevne om lån av bildemateriale. Det arbeides kontinuerlig med denne utfordringen. 
Framdriften og omfanget av bind VIII/ Trømborg er et kontinuerlig tema i komiteen. 


Unni Gangnæs, leder 

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!