.Årsmelding for Eidsberg Historielag 2017.

Eidsberg Historielag er et selvstendig lag som er medlem v Østfold Historielag. 
Medlemmene får tilsendt «Nyhetsbrev» ved behov. 
Medlemstallet er stabilt med 216 betalende i 2017. 
Siden forrige årsmøte er disse medlemmene gått bort: Karl Petter Opsahl, Gerd Lundeby, Henrik Olsen, Beret Berger Arild Nilsen og Ivar Rønning. 


Styret har i 2017 bestått av: 

Leder:                  Halvor Johan  Kolshus
Nestleder:            Liv Molstad Johansen
Kasserer:             Reidar Olsen
Sekretær:             August Kleven
Styremedlemmer: Leif Karlstad, Helga Frøyset og Thormod Næringsrud (har ikke vært med pga. sykdom
Varamedlemmer:  Nils Johan Undrum, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien
Revisorer:             Hans Bjørnstad og Johanne Hersleth Holsen, varamedlem: Bjørg Ruud
Valgkomite:           Odd Ivar Dybvik, Signe Grønvik og Jorun Westerby

Styret har i perioden hatt 10 styremøter og behandlet 51 saker. 
Varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene. 
Vi kan se tilbake på et år med bra aktivitet, og noe variabelt frammøte på våre forskjellige arrangement. 
Vi har stilt vakter ved museets forskjellige arrangementer og «skoledagen» 
Haakon 10 kom til jul og ble som vanlig godt mottatt, opplaget er så godt som utsolgt. 
Også i år var planlagt tur til Kunstnerdalen, men denne måtte også i år dessverre avlyses p.g. forliten deltagelse 
Dugnadsånden er fortsatt god, men vi trenger rekrute ring. 
Økonomien i laget er god, vi viser for øvrig til regnskapet. 
Torsdagsklubben fortsetter sine møter andre torsdag i måneden mellom kl . 10-12 
Laget har kontordag på museet hver tirsdag kl. 10. Vi digitaliserer bilder. Kom med dine 
gamle bilder. 
Slektsgranskergruppa, Kulturminnekomiteen og På gjengrodde stier, Bygdebokkomiteen. Billedsregisteringsgruppa, Redaksjonskomiteen for Haakon og Torsdagsklubben har egne 
beretninger. 


Møter og arrangement vi har deltatt i
30 mars    Årsmøte med 23 deltagere. Jostein Flåøien kåserte om Høytorp fort.. 
18 april     Utedugnad på museet. 9 deltagere 
22 april     Årsmøte i Østfold Historielag på Hvaler. Utsendinger: Reidar, Liv. Nils Johan og 
                 August 
26 april    Temamøte «Slektsgransking» ved Kjell Frankrig og Øivind Larsen. 18 deltagere. 
17 mai     Bekransning av Haakon Haakonssens bauta ved ordfører Unaas. Sang av Eidsberg 
                Bygdekor. Mellom 5.0-60 deltagere pluss bygdekoret. 
8 juni       Skoledagen, Gammelt gårdsarbeid, aktivitetsdag for bygdas 6 klassinger. 

14 juni      På gjengrodde stier denne gang Sletnerrunden 17 deltagere. 
18 juni      Bygdedagen. Vi hadde salg av kaffe vafler. Oppslutningen mindre enn tidligee. 
29 juli       Olsokfeirng i Eidsberg Kirke i samarbeid med menighetsrådet. Etter gudstjenesten 
                samling i Kirkestua. Kåseri om Kai Munk ved Per Kvakkestad. 
29 aug.    Tillitsmannsmøte i Østfold Historielag i Rakkestad. Reidar og August deltok der. 
3 sept.      Barn og dyr på museet. Meget godt besøkt. Vårt salg av kaffe vaffel kr. 6.942.-
16 sept.    Bygdas dag. Vårt salg av hefter kr. 2.650.-
30 sept.    150 år siden Tuneskipet ble gravd fram. Samling på Haugen gård i Rolvsøy og 
                 seminar på lnspiria Grålum. Liv og Nils Johan deltok. 
12 okt.     Temamøte« 6 kulturminner supplement til « Øst i Kroken» ved Kjell Undrum 
                40 deltagere. Solgt hefter for kr. 700.-
16 nov.     Besøk hos Østfold interkommunale arkivselskap i Skjeberg . Halvor Johan, 
                 Reidar, Liv ,Nils Johan og August deltok 
3 desbr.    Julemøte på Kirkeby Grendehus med 45 deltagere. Unni Gangnæs utnevnt til 
                 til æresmedlem. Finn Pedersen viste bilder og fortalte om møbelbyen Mysen. 
10 desbr.  Førjul på museet. Mindre besøkt enn vanlig. Har bestandig vært 1 søndag i advent 
                 men nå flyttet til andre søndag. Det førte til at vårt salg ble betydelig redusert 
2018 
27 jan.      Reidar deltok på møte i Landslaget for lokalhistorie på Gjøvik. 
17 mars    Årsmøte i Østfold Historielag i Båstad. Utsendinger: Reidar, Annvor, Nils Johan og August.

Årsberetning fra Torsdagsklubben. 

Torsdagsklubben har hatt 10 samlinger og en utedugnad på museet. Frammøtet er 
varierende mellom 10 og 15 stk. 
Programmet varierer , det går mest i mimring om gamle dager. Vi har hatt besøk av Johan Hovdedalen som fortalte om Bondelagets folkehøgskole, Sognepresten som fortalte om sitt møte med Østfold og Dag Mysen om sitt virke som sjømannsprest. 
Jonny Rå nås som jobber på IØR har fortalt oss om hvordan søpla vår blir handtert, 
Interessant og lærerikt. 
Vi håper at det fortsatt er interesse for å fortsette. Dette er ikke bare en klubb for mannfolk så vi ønsker å se flere damer (nå er det stort sett 2 stk.) 
August Kleven 

Årsmelding 2017 fra slektsgranskergruppa


Gruppa har i året vært administrert av Øivind Larsen og Kjell Frankrig. 
Wenche Myhrvold Olsen tiltrådde gruppa i annet halvår for å bistå i forbindelse med bistand til gårdshistorieforfatter Rønnaug Wergeland Krogh. Dette arbeidet bestod i å undersøke og i størst mulig utstrekning dokumentere person og familieopplysninger for alle personer som har hatt et eierskap/opphold/virke på gårdene søndre Rud, nordre Rud og Skollerud med husmannsplasser i Trømborg. Gårdene ble delt mellom nevnte tre personer. Det var et omfattende arbeid. 
I tillegg til ovennevnte har vi hatt ca. 10 forespørsler om hjelp, vesentlig i første halvår, kun en i annet halvår. Det har vært veldig stille siste 3 måneder. Som de siste to årene er forespørslene «litt tyngre» og har krevd noe merarbeid. 
Vi har skaffet til veie bilder av kirkene i Eidsberg til ett par i USA som var på besøk ved Eidsberg kirke en dag i sommer. Det gjaldt både gamle og nye utførelser av kirkene. 
Vi takker styret for samarbeidet i året som er gått. 
Mysen 10.2.2018 

Årsberetning fra "Kulturminne komiteen" og på «Gjengrodde stier» 2017 

Komiteen har bestått av Kjell Frankrig, Øivind Larsen, Roy Vollebekk, Jan Johansen og Nils-Johan Undrum. 
Vi arbeider fortsatt med å registrere kulturminner slik som tidligere selv om det nå blir færre etter hvert. I 2017 ble det bare noen få, selv om vi vet at det er mange igjen for vi ser dem på kart. Vi har satt dette litt på vent da det tar mye tid. 
Derfor har vi dette året gått inn for å registrere gamle «Veifar». På gamle kart ser vi tydelig hvor veiene gikk fra 1700-tallet og tidligere. Vi kan se hvor det gikk stier som senere ble til rideveir, hulveier og senere til mer eller mindre hovedveier sikkert etter som trafikken økte. 􀀅i kan se at mange veistrekninger fra denne tiden er i bruk helt til vår tid. Mange veier har blitt borte og nye har kommet til. 
Det var en del tankeaktivitet før jeg bestemte meg for hvordan det best kunne gjøres. Hvorfor jeg nå bruker jegform og ikke vi kommer av at dette må jeg ta på min egen kappe i tilfelle noe er galt. Når dette er ferdig må det legges fram så eventuelle feil kan rettes opp. 
Jeg begynte med hjelp av flere gamle kart å beskrive hvor gamle stier og veier gikk fra og til i hele Eidsberg. Deretter fikk jeg hjelp av Øivind Larsen med hjelp av et dataprogram å tegne ned på et kart på dataen med en farget penn veiene etter mine beskrivelser. Dette tar mye tid som enda ikke er ferdig.

 På gjengrodde stier 

Dette året gikk vi på en ny og fin spasertur kalt «Sletner runden». Vi startet ved Sletner og gikk delvis på restene etter en eldgammel vei hvor vi passerte flere husmannsplasser som: Sandbekk, Døsen-Sletner, Steinbråtan, Fjellengen, Øierud, Brødremoen bedehus og Oppdal. Matpakka og kaffen smakte godt i Guds frie natur midt mellom planter blomster og nedblåste trær i Sletnerskogen. 
For kulturminne komiteen Nils-Johan Undrum. 

ÅRSRAPPORT FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR «HAAKON» 

I 2017 har komiteen bestått av Eldbjørg Skaug, Eva Tveter, Halvor Kolshus og Dag Mysen. Sistnevnte har fungert som leder. Øivind Gryteland ble med i dette arbeidet mot slutten av året. 
Vi har hatt 8 arbeidsmøter gjennom året. Hovedsaken hver gang har vært arbeidet med 
«Haakon» ru 10, som ble utgitt til desember. I årets arbeid har Eva Tveter båret hovedtyngden, både i form av produksjon av artikler og som tilrettelegger mot Jul-Aage Krosby og trykkeprosessen. Stor takk til Eva og til Jul-Aage! Dette jubileumsnummeret ble fyldig. Det er hyggelig at så mange setter pris på og kjøper disse heftene. 
I tillegg har komiteen fulgt arbeidet med «Møbelbyen Mysen - Stolt Eidsberghistorie». Dette blir en bok på vel 150 sider. Den blir ferdigstilt og trykket fram mot sommeren i 2018. På komiteens vegne har Dag akslet trøya som tilrettelegger av den omfattende informasjonen som Finn Pedersen har samlet om disse vel hundre små og store bedriftene. 

Det er plass til flere skribenter i gruppa vår

Dag Mysen, leder 


Årsberetning fra billedregisteringsgruppa.

Billedregistemgsgruppa har i året 2017 vært som tidligere år fine på kontoret på Folkenborg Museum tirsdager fra kl. 10.00 til kl. 12.00 utenom feriene som stort sett følger skoleferien. 

Gruppa har i året bestått av John Sævik, Arvid Kolstad, Tove Krokeide, Jorun Westerby og Finn Pedersen. John Sævik avsluttet sitt virke etter sommerferien Vi har anskaffet utstyr som skanner negativer, og som Arvid Kolstad betjener. Finn Pedersen har jobbet med å lage en bok om snekkerverksteder i kommunen, og har i den forbindelse skaffet oss en del bilder av snekkerarbeider og snekkerverksteder. Øivind Krugerud ble oppfordret til å delta i biledregisteringsgruppa , og staret opp på nyåret. Vi ønsker ham velkommen. 
Historielaget har et lager av bilder fra Smaalenenes Avis som vi fortsatt jobber med hvis vi ikke får henvendelse fra publikum. 
Vi er fortsatt behjelpelig med å prøve å innhente og scanne bilder til gårdshistorien for Rønnaug Wergeland Krag. Noe som også bidrar til bilder i vårt digitale arkiv. 
For øvrig skulle vi gjeme se at flere vil være interessert i å bidra med bilder til arkivet. Vi oppfordrer alle til å reklamere for oss, eller å titte i sine egne album o.l. Alt blir historie en gang. 


Jorun Westerby 

Årsberetning 2017 - Bygdebokkomiteen 

Bygdebokkomiteen for Eidsberg har i 2017 hatt denne sammensetning: 
Til 18.10.2017 
Unni Gangnæs, leder 
Liv Molstad Johansen 
Leif Karlstad 
Hans Bjørnstad 
Anne Sofie Øiestad 
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa 
Halvor Johan Kolshus, leder Eidsberg Historielag 
Reidar Olsen, kasserer Eidsberg Historielag 
Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter 

Fra 18.10.2017

Reidar Olsen, leder
Hans Bjørnstad
Johanne Hersleth Holsen
Jørn Holene
Anne Sofie Øiestad
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa
Halvor Johan Kolshus, leder Eidsberg Historielag
Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter


Komiteen har kvartalsvise møter på Folkenborg museum hvor bygdebokforfatter avgir rapporter om arbeidets gang og orienterer komiteen om framdrift og utfordringer som må løses. 
I 2017 har lønnskostnadene til bygdebokforfatter beløpt seg til kr. 293.680,-. Av dette dekker Eidsberg kommune kr. 200.000,-. Eidsberg sparebank har for året 2017 bevilget kr. 33.000,-. 
Netto kostnad for Eidsberg Historielag v/bygdebokfondet ble i 2017 kr. 60.680,-. 

Forfatteren er engasjert i 50 % stilling med kontrakt fram til 31.12.2018.

Eidsberg kommune har i sin økonomiplan innvilget søknaden om kr 200.000,- årlig t.o.m. 31.12.2020. Kommunen setter også 31.12.2020 som sluttdato for ferdigstilling av de gjenværende bøker for Trømborg og Hærland. Det dreier seg om ca. 5 bøker. I bokform er ikke dette mulig! 
Arbeid er derfor satt i gang med å dele prosjektet i to deler. Det som er samlet inn av stoff fra Hærland gjennom mange år skal legges ut på nettstedet «lokalhistoriewiki». Våren 2018 kommer første del på plass på dette nettstedet. I Trømborg fortsetter bygdebokforfatter Rønnaug Wergeland Krog arbeidet med manus, spesielt konsentrert om den eldre delen av historien. Hun arbeider for tiden med gnr. 153 Søpler. Dessverre ble hun sykmeldt i november. Ei arbeidsgruppe hjelper til med å samle inn lett tilgjengelige data. Bilderegistreringsgruppa og slektsgranskergruppa bidrar med bildeinnsamling og slektsopplysninger.

Eidsberg 07.03.2018

Reidar Olsen, leder. 

 

 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!