BYGDEBOKKOMITEEN

Styret og komitemedlemmer i 2018. Du kan lese om gårdshistorie i Hærland på lokalhistoriewiki.

Oppdatert 14.5.2018


Årsberetning 2018 – Bygdebokkomiteen
Bygdebokkomiteen for Eidsberg har i 2018 hatt denne sammensetning:


Reidar Olsen, leder
Hans Bjørnstad
Johanne Hersleth Holsen, fra 19/4-2018 Reidun Skaug
Jørn Holene
Anne Sofie Øiestad
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa
Halvor Johan Kolshus, fra 19/4-2018 Dag Mysen leder Eidsberg Historielag
Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter


Forfatter Rønnaug Wergeland Krog var hele året 80 % sykmeldt, og sluttet i sin stilling 15. desember 2018.
Rønnaug, med ledsager ble invitert til Eidsberg historielags julemøte 9. desember 2018, hvor hun fikk sin
fortjente takk og påskjønnelse for sine 20 år som bygdebokforfatter.


Rønnaug Wergeland Krog brukte sin restarbeidsevne i 2018 til å få klargjort og systematisert et omfattende
grunnlagsmateriale til gårdshistoriearbeidet. Alt materiale inkl. et uferdig manus for gnr. 149 til gnr. 152 i
Trømborg, er nå overført til Eidsberg Historielag.


Eidsberg kommune signaliserte sommeren 2017 at det i budsjettplanene var lagt inn kr. 200.000,- i
lønnsmidler til forfatter fram til 2020. Da forventet kommunen at gårdshistorieprosjektet var avsluttet, også
for Hærland. I bokform var dette ikke mulig og arbeidet med å legge gårdshistorien for Hærland ut på nett
startet.


Helge Frøyset samlet 1950-1954 store mengder med opplysninger om gårdene i hele kommunen. Før ham
hadde Isak Lundsrud samlet mye stoff om slekter i Eidsberg. Dette materiale kopierte og fordelte siden Kjell
Undrum på de forskjellige gårds- og bruksnummer i Trømborg og Hærland. Dette var han ferdig med i 2005.
Arbeidet med å digitalisere disse arkivopplysningene om hver gård i Hærland, har kommet til gnr. 218
Herslet. På nettsiden ligger nå opplysninger om gårder fra gnr. 179 til gnr. 182 i Hærland.


Sammenstillingen av dette digitaliserte arkivmaterialet, kan også brukes som grunnlag for bokutgivelse.
Eidsberg Historielag har et sterkt ønske om å fullføre gårdshistorien for de gjenværende gårdene i Trømborg
og Hærland i bokform. Eidsberg Historielag søkte derfor Eidsberg kommune om å få beholde 150.000,- av de
ubrukte lønnsmidlene, noe som kommunen innvilget. Dette fører til at bygdebokfondet i løpet av 2019 får
en kapital på ca. kr 240.000,- til framtidige forfatter og trykkekostnader.


Bygdebokkomiteen besto opprinnelig av medlemmer fra kommunen, sparebanken og historielaget.
Hovedoppgaven var å få til finansiering av forfatterstilling og enkelte hjelpeoppgaver. Dagens behov fører til
at komiteen må omorganiseres. Hoveddelen fortsetter i ei ny gruppe som kalles ";Arkiv og
gårdshistoriegruppa";, med Reidar Olsen som leder. Feltarbeidet ute på gårdene legges til
Kulturminnegruppa. Arbeid med gårdshistorien i bokform basert på det digitaliserte arkivet, legges til
Haakonredaksjonen. Alle gruppene har behov for folk som ønsker å bidra.


Følg med på nett ved å søke på "gårder i Hærland".  Velg adressen: "lokalhistoriewiki"


Eidsberg 07.03.2019 

Reidar Olsen, leder


Medlemmer av Bygdebokkomiteen pr. 23. april 2018
Reidar Olsen, leder
Hans Bjørnstad
Reidun Skaug
Jørn Holene
Anne Sofie Øiestad
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa
Dag Mysen, leder Eidsberg Historielag
Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter
Årsberetning 2017 – Bygdebokkomiteen


Bygdebokkomiteen for Eidsberg har i 2017 hatt denne sammensetning:
Til 18.10.2017
Unni Gangnæs, leder
Liv Molstad Johansen
Leif Karlstad
Hans Bjørnstad
Anne Sofie Øiestad
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa
Halvor Johan Kolshus, leder Eidsberg Historielag
Reidar Olsen, kasserer Eidsberg Historielag
Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter

Fra 18.10.2017
Reidar Olsen, leder
Hans Bjørnstad
Johanne Hersleth Holsen
Jørn Holene
Anne Sofie Øiestad
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa
Halvor Johan Kolshus, leder Eidsberg Historielag
Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter

Komiteen har kvartalsvise møter på Folkenborg museum hvor bygdebokforfatter avgir rapporter om arbeidets gang og orienterer komiteen om framdrift og utfordringer som må løses.

I 2017 har lønnskostnadene til bygdebokforfatter beløpt seg til kr. 293.680,-. Av dette dekker Eidsberg kommune kr. 200.000,-. Eidsberg sparebank har for året 2017 bevilget kr. 33.000,-.
Netto kostnad for Eidsberg Historielag v/bygdebokfondet ble i 2017 kr. 60.680,-.
Forfatteren er engasjert i 50 % stilling med kontrakt fram til 31.12.2018.

Eidsberg kommune har i sin økonomiplan innvilget søknaden om kr 200.000,- årlig t.o.m. 31.12.2020. Kommunen setter også 31.12.2020 som sluttdato for ferdigstilling av de gjenværende bøker for Trømborg og Hærland. Det dreier seg om ca. 5 bøker. I bokform er ikke dette mulig!
Arbeid er derfor satt i gang med å dele prosjektet i to deler. Det som er samlet inn av stoff fra Hærland gjennom mange år skal legges ut på nettstedet <<lokalhistoriewiki>>. Våren 2018 kommer første del på plass på dette nettstedet. I Trømborg fortsetter bygdebokforfatter Rønnaug Wergeland Krog arbeidet med manus, spesielt konsentrert om den eldre delen av historien. Hun arbeider for tiden med gnr. 153 Søpler. Dessverre ble hun sykmeldt i november. Ei arbeidsgruppe hjelper til med å samle inn lett tilgjengelige data. Bilderegistreringsgruppa og slektsgranskergruppa bidrar med bildeinnsamling og slektsopplysninger.


Eidsberg 07.03.2018 Reidar Olsen, leder