Årsmelding for Eidsberg Historielag 2018

Eidsberg Historielag er et selvstendig lag som er medlem av Østfold Historielag.
Medlemmene får tilsendt informasjon ved behov. Ellers er hjemmesiden redigert og
forbedret og kan gi nyttige opplysninger. Gå inn på eidsberghistorielag.no.
Medlemstallet er stabilt med 215 betalende. 
Siden forrige årsmøte er disse medlemmene gått bort: Magne Skadsheim, Otto Ruud, Birgit
Grefsli Ruud, Hans Erling Ruud, Ole Laurits Mysen, Frank Lind, Grete Hafstad, Inger Johanne
Vonen og vårt eldste medlem 102 år gamle Wilhelm Molberg Nilsen sønn av stifteren av
Eidsberg Historielag i 1920 postmester Nils Bjørn Nilsen. Han har vært medlem så lenge vi
kan erindre. Han bodde på Lillehammer.

.

Styret har i 2018 bestått av:
Leder:                   Dag Mysen
Nestleder:        :    Johanne Hersleth Holsen
Kasserer:         :    Reidar Olsen
Sekretær:              August Kleven
Styremedlemmer: Thorild Nordby Jahren, Helga Frøyset og Nils Johan Undrum.
Varamedlemmer:  June Granberg, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien.
Revisorer:            Hans Bjørnstad og Bjørg Ruud varamedlem: Svein Paulshus
Valgkomite:          Signe Grønvik, Jorun Westerby og Tollef Dahl.

Styret har i perioden hatt 8 styremøter og behandlet 44 saker.
Varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene
. Vi har stilt vakter ved museets forskjellige arrangementer og «skoledagen»
Haakon 11 kom til jul og ble som vanlig godt mottatt og salget har vært meget godt.
« Møbelbyen Mysen» ble lansert i september og har hittil solgt over 500 eksemplar.
På Østfold Historielags årsmøte ble boken tildelt bokprisen. Finn var tilstede og mottok
prisen.
Mysen-leksikon er utsolgt, og et opplag på 100 stk. er trykt. Det er avklart med familien.
Det er kjøpt og montert teleslynge og høytaleanlegg i kafeen . Det er også kjøpt et mobilt
høyttaleranlegg som kan bruks overalt ute og inne.
En gruppe bestående av: Dag Mysen, Kjell Undrum, Nils Johan Undrum, Kjell Ulausen og
August Kleven har eter oppdrag fra GEOdata hatt 3 møter for å komme med forslag på nye
gate og veinavn i Eidsberg til den nye storkommunen. Det meste av våre forslag ble godtatt .
Vi har hatt et ekstra møte for å forsvare noe av de forslag som ikke ble godtatt.
Det har vært flere konstruktive møter og samtaler med museets ansatte.
Dugnadsånden er fortsatt god men vi trenger rekrutering. Vi har dannet en «utegruppe»
som skal hjelpe til å holde anlegget i stand.
I år fikk vi til en tur. Den gikk til Ekebergparken, Grinimuset , og en rundtur Holmenkollen og
Frognerseteren.
Økonomien i laget er god, viser for øvrig til regnskapet.
Torsdagsklubben fortsetter sine møter andre torsdag i måneden mellom 10.00-12.00.


Møter og arrangement vi har deltatt i:


19 april   Årsmøte med 21 deltagere. Thorbjørn Greipsland kåserte om Kristina norsk og
               spansk prinsesse.
8 mai      Utedugnad på museet 9 deltagere.
17 mai    Bekransning av Haakon Haakonssens bauta ved ordfører Unaas. Sang av Eidsberg
               Bygdekor. Mellom 50-60 deltagere pluss bygdekort. Vi serverte kaffe og kringle.
22 mai    Ekstraordinært årsmøte i Østfold Historielag Reidar og August deltok.
23 mai    Dag var på gatenavn komitemøte sammen med de andre historielagslederne i
               nye storkommunen.
7 juni      Skoledagen, gammelt gårdsarbeid for bygdas 6 klassinger.
29 juli     Olsok feiring i Eidsberg Kirke i samarbeide med menighetsrådet . etter gudstjenesten
               samling i kirkestua. Kaffe og vaffel , og kåseri av professor Arne Bugge Amundsen
               « hellige kilder» med utgangspunkt i Mariskilden ved Trømborg kirke.
5 aug.     Tollof Dahl og Ole Vister på Falkenborg med foredrag om sagbruk og tømmerdrift
               i Eidsberg.
29 aug.   Tur til Ekebergparken, Grimimuseet og med rundtur Holmenkolllen, Frognerseteren
               med avsluttende middag på Tjuvholnen sjømagasin. 44 deltagere.
2 sept.    Barn og dyr på museet. Meget godt besøkt ca. 500. Vi hadde salg av vaffel og kaffe.
11 sept.  Tillitsmannsmøte i Østfold Historielag Dag og Johanne deltok.
15 sept.  Bygdas dag, vi deltok med salg av Møbelbyen Mysen og hefter solgt 22 bøker.
26 sept . Lansering » Møbelbyen» på Folkenborg ca. 110 personer, solgt 65 bøker.
16 okt.    Møte med historielag og beslektede lag/foreninger i nye LØ .kommune.
               Dag , Reidar og Johanne deltok.
18 okt.    Møte på Folkenborg med 91 årige Rolf Havik som satt som fange på Grini
               og Momarken. 80 tilhørere .
4nov.      Erik Hagler 50 år med gitaren ,konsert på Folkenborg. Vi hadde serveringen .
1 des.     « Førjul på museet» Salg av kaker i Narvestadbygningen som før. Kaker kr. 2.780.Bøker
               og hefter kr. 2.700.-
9 des.     Julemøte på Kirkeby Grendehus med 44 deltagere. Ingar Diskerud og Erik Tresselt
                la fram prosjektet «Haakon Haakonsson» tilbake til bygda.
2019
23 mars    Årsmøte i Østfold Historielag i Varteig. Utsendinger: Nils Johan, Helga og August.Årsberetning fra "kulturminnekomitéen" og 

på «Gjengrodde st ier» 2018


Komiteen har bestått av Øivind Larsen, Roy Vollebekk, Jan

Johansen og Nils Johan Undrum.  

Registrering av kulturminner fortsetter som tidligere. Det dukker stadig opp kulturminner av forskjellige slag som vi fortsatt er ute å registrerer.

Det som bekymrer oss nå er at ingen kommer inn på kulturminnekartet for å lese og se på kulturminnene.

Ordningen er oppsagt med Ola Vergeland Krog som har drevet denne siden. Nå er det riksantikvaren har saken, og det er usikkert når den er oppe igjen. Vi kan visstnok legge ut

kulturminner via en omvei, men det er fortsatt ingen som kanlese det..

Vi fortsetter derimot videre med å ferdiggjøre dette med «Gamle veifar» som har tatt mye av tiden vår dette året. Det dukker stadig opp noen viktige veier som vi må ta oss av, og

videre prøver vi å legge til noe av viktige historiske hendelsersom har skjedd i nærheten av noen veier. Vi gleder oss til å levere fra oss dette arbeidet som vi håper kan interessere noen.


På gjengrodde stier

Dette året var så spesielt med den høye temperaturen og derfor måtte vi avlyse denne turen dette året. Skogeieren valgte å stenge veien på grunn av den sterke varmen og dermed knusktørt i skogbunnen der vi hadde planlagt å gå.

Vi håper på bedre vær neste år.

For kulturminne komiteen Nils-Johan Undrum

.


Årsmelding 2018 fra slektsgranskergruppa. 

Kjell Frankrig gikk ut av gruppa med virkning fra årsmøtet 2018. Han hadde da før han trådte ut 
besvart tre henvendelser via mail om hjelp til å finne slekt. 
Etter denne tid er det bare meg igjen i det som ikke lenger kan kalles ei gruppe. 
:endensen har gått mer og mer i retning at det kommer forespørsler om bistand på mail. I løpet av aret har det vært tre personer som har fått bistand ved frammøte på Falkenborg. En av dem har vært 
her tre ganger, de andre en. I tillegg har disse fått opptil mange svar på spørsmål de har hatt på mail. 
Jeg har registrert åtte personer som har fått svar på spørsmål via mail. For noen av dem har det vært en omfattende kontakt via mail. Besvarelse av spørsmål har resultert i nye spørsmål. 
I tillegg har det vært guiding av ei gruppe på fire amerikanere. I tillegg til besøk flere steder i 
Eidsberg, laget jeg også opplegg for deres besøk i Rakkestad og Varteig, inkludert guide for disse 
stedene og gjorde avtale med en som kunne guide dem i Skiptvedt. August Kleven var med som 
kjentmann i Eidsberg. 
En av amerikanerne skulle skrive bok om sin norske slekt. Det har vært en omfattende kontakt med henne for å besvare på alle spørsmål hun har hatt. 
Det har ikke vært bistand til Rønnaug Wergeland Krag dette året, bortsett fra svar på et spørsmål om hjelp til å finne slekt som kom via henne. 
12.03.2019 

Øivind Larsen


RAPPORT FRA REDAKSJONSKOMITEEN 

Historielagets redaksjonskomite har hatt ni møter gjennom året 2018. Komiteen har bestått av 
Eldbjørg Skaug, Halvor Kolshus, Kjell Haffy Olaussen og Dag Mysen, med Dag som leder. I tillegg har Øivind Larsen, Thor Nilsen, Trond Degnes og Jul Lars K vernhusengen leve1i bidrag til Haakon 11 og Finn Pedersen til «Møbelbyen Mysen». 
Vi ga ut vårt tidsskrift Haakon 11 i slutten av november 2018. Det ble trykket i 500 
eksemplarer og er på solide 128 sider. Innen nyttår 2018 var det solgt vel 400 eks. Vi regner med å selge resten i 2019. 
Boken «Møbelbyen Mysen» ble utgitt midt i september 2019. Den ble trykket i 1000 
eksemplarer og har 191 sider i stort format. Hittil er det solgt rundt 500 bøker. Mesteparten av stoff og bilder er samlet av Finn Pedersen. Møbelhistoriker Eldar Høidal har bidratt med noen 
grunnleggende opplysninger og betraktninger gjennom publiseringer rundt å1iusenskiftet. Dag 
Mysen har redigert stoffet og gitt det sin skriftlige form. 
Vi betalte ekstern hjelp med lay-out til «Møbelbyen Mysen». Jul Aage Krosby har leve1i en stor dugnadsinnsats med bildematerialet i begge publikasjoner og med lay-out og ferdiggjøring til trykking for Haakon 11. 
Omsetningen i 2018 av boken og heftet har betalt alle historielagets publiserings-utgifter og gitt et solid overskudd til lagets årsregnskap. 
I mars 2019 ble «Møbelbyen Mysen» og forfatterne Finn Pedersen og Dag Mysen tildelt 
Østfold historielags bokpris for året 2018. 

Dag Mysen, leder Årsberetning fra bilderegistreringsgruppa 
Eidsberg Historielag 2018. 

Bilderegistreringsgruppa har i året 2018 vært som tidligere år å finne på kontret på 
Folkenbprg Museum tirsdager fra kl. 10.00 til kl. 12.00 utenom feriene som stort sett følger skoleferietiden. 
Gruppa har i året bestått av Arvid Kolstad, Øivind Krugerud, Tove Krokeide, Jorun Westerby og Finn Pedersen. Etter en periode der vi hadde problemer med utstyret for registrering av bilder er dette nå i orden. 
Historielaget har et lager av bilder fra Smaalenenes Avis som vi fortsatt jobber med hvis vi 
ikke får henvendelser fra publikum. 
Nå i 2019 har Folkenborg Museum innstallert et data- skrivebord i spiserommet som 
historielaget også kan benytte når vi trenger det, og har derfor større plass å jobbe på. 
Vi har fortsatt vært behjelpelig med å prøve å innhente og scanne bilder til gårdshistorien for Rønnaug Wergeland Krog, men siden hun dessverre ikke kan fortsette med i jobben sin, er det nå blitt endringer på dette. 

Fortsatt skulle vi gjerne se at flere vil være interessert i å bidra med bilder til arkivet. Vi 

oppfordrer alle til å reklamere for oss, eller titte i sine egne album o. I. Alt blir historie en 
gang.

 

Årsberetning fra Torsdagsklubben. 

Torsdagsk!ubben har hatt 8 samlinger og en utedugnad på museet. Frammøtet er varierende mellom 10 og 17 stykker. 
Programmet varierer, vi har i år hatt noe besøk utefra. Ole og Tollof har fortalt om sag og 
tømmerdrift i Eidsberg. Morten Bull om birøkt og honningens egenskaper. Svein Syversen 
om fjella. Tron Degnes fortalte om boka om Leif Løkka. Anstensrud fra Våler fortalte om 
dyrking av den sorte havre og foredling av denne. Flere av de store matvarekjedene har tatt den inn i sitt vareutvalg. Meget interessant . Vi har også diskutert forslagene til nye gate og veinavn i Eidsberg i forbindelse med den nye storkommunen. 

Det blir også tid til mimring og praten går livlig. 
Vi håper at det fortsatt er interesse for å fortsette. Dette er ikke klubb bare for herrer så vi ønsker å se flere damer (nå er det stort sett 2 stk.) 


August Kleven. 


 


 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 Neste møte

:

ALLE MØTER ER UTSATT INNTIL VIDERE!