Eidsberg Historielag ble stiftet 23.02.1920. Lovene for laget ble vedtatt samme år og endret 7. mars 936 og 27. april 1954. På årsmøtet 19. mars 1976 ble lovene endret på nytt, og navnet Eidsberg og Mysen Historielag ble endret til Eidsberg Historielag. Lovene er på nytt endret på årsmøtet 22. april 1992 og korrigert på årsmøtet 5. april 1995 og 12. april 1999. Endret på årsmøtet 22.03.2012.

 

$ 1 Formål

 

Eidsberg Historielag har til formål å verne om og ta vare på kulturarven i bygda og fremme arbeidet med bygdehistorisk og slektshistorisk virksomhet.

 

$ 2 Medlemskap

 

Som medlem opptas den som støtter laget formål og betaler den kontingent som fastsettes av årsmøtet til enhver tid.

 

$ 3 Styret

 

1.a       Lagets styre består av formann og 7 andre medlemmer.
1.b       Eidsberg kommune tiltre styret med 1 medlem med varamedlem.

1.c       Formann velges ved særskilt valg av årsmøtet. 

1.d       Valg av formann og styremedlemmer skal være skriftlig hvis noen krever det.

1.e       Årsmøtet velger 6 medlemmer med 3 års funksjonstid. Hvert år utgår 2 medlemmer.
1.f        Så vidt mulig bør de forskjellige kretser av bygda være representert i styret.

1.g       Den som har vært årsmøtevalgt styremedlem i 3 år eller mer, kan frasi seg gjenvalg.

1.h       Styret velger selv hvert år blant sine medlemmer sekretær og kassere.

1.i        Årsmøtet velger hvert år 3 varamedlemmer i rekkefølge. 1. varamedlem møter fast, de                                                   

            øvrige etter innkalling.

1.j        Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

1.k       Museumsbestyrer/konservator kan innkalles av styret. Vedkommende møter i styrets forhandlinger med talerett.

1.l        Styret kan knytte til seg konsulenthjelp.

1.m      Det innkalles til møte så ofte styrets formann finner det nødvendig eller når minst 4 av styrets medlemmer krever det.

1.n       Det føres møtebok over styrets møter.

2.         Styret kan oppnevne arbeidsutvalg for særlige oppdrag og fastsette instruks for dette.

3.         Styret leder lagets virksomhet

4.         Eidsberg Historielag har opprettet Stiftelsen Folkenborg Museum. Stiftelsen eier museets område, påstående bygninger og gjenstander.

5.         Styret legger fram for årsmøtet årsmeldinger og regnskap for Historielaget samlede virksomhet.

6.         Styret påser at regnskap og utskrifter fra årsmøtet blir oversendt Eidsberg kommune.

 

$4        Valgkomité

 

Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer, hver med 3 års funksjonstid. Historielagets sekretær innkaller valgkomitéen.

 

§ 5       Årsmøte


Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal holdes hvert år innen utgangen av april måned med minst 14 dagers behørig innkalling. Kunngjøring av møtedato offentliggjøres 6 uker på forhånd. Den skal inneholde tidsfrist for saker som ønskes tatt opp på årsmøtet.

1.         Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.         Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.
3.         Årsmelding
4.         Regnskap
5.         Valg:
6.         Andre saker som styret legger fram eller som styret mottar senest 4 uker før

                        årsmøtet.

            Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig.

§ 6       Oppløsning


Historielaget kan opphøre sin virksomhet hvis det ikke har støtte av minst 12 –tolv medlemmer, men opphører dets virksomhet, disponeres alle dets eiendeler og midler således som bestemt i vedtektene i § 10 for Stiftelsen Folkenborg Museum.

 

§ 7       Lovendring

 

Forandring av lovene kan kun skje ved forslag fra styret med minst 2/3 flertall og samtykke av minst 2/3 av de ved et påfølgende årsmøte møtende medlemmer, som minst må utgjøre femteparten av Historielagets medlemstall. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, avgjøres lovendring ved påfølgende ekstraordinært årsmøte med simpelt flertall. Dette årsmøtet sammenkalles med vanlig varsel med forslag om lovendring som eneste sak.